Algemene Voorwaarden ZINKWIT
Elke cursist gaat middels deelname aan een programma binnen ZINKWIT akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cursist, er wordt in geen geval een uitzondering gemaakt.
De cursist neemt deel aan het lesonderdeel vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor één periode. Schriftelijke aanmeldingen voor een nieuwe cursus zijn altijd een bindende afspraak.
Betalingsvoorwaarden
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag dat vermeld staat op het door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier of bij het product dat in de webwinkel wordt aangeschaft.
Voor deelnemers geldt na inschrijving aan een cursus of workshop een bedenktermijn van veertien dagen, in sommige gevallen duurt deze periode langer.
Het tarief voor een cursus, workshop of masterclass is exclusief teken- en schildermaterialen, tenzij dit bij de omschrijving op de website of bij het inschrijfformulier anders wordt aangegeven.
De betaling van het lesgeld vindt uiterlijk vóór de aanvang van het lesprogramma plaats. Indien een deelnemer het cursusgeld niet heeft voldaan op de dag dat de betreffende cursus of workshop van start gaat wordt de deelnemer uitgesloten van deelname.
Het cursusgeld kan na een seizoen worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
Wijze van betaling
Na een cursusinschrijving per e-mail of via de site krijgt de klant een factuur per e-mail toegestuurd. De factuur dient voorafgaand aan de start van de cursus te worden voldaan. De factuur kan online via Ideal worden afgerekend, maar ook betaling via bankoverschrijving is mogelijk. Sommige cursussen kunnen direct via de webshop van ZINKWIT worden afgerekend.
Annuleringsvoorwaarden
Een klant kan een inschrijving alleen annuleren wanneer dit binnen de gestelde bedenktijd van veertien dagen gebeurt. Na deze bedenktijd van veertien dagen heeft een klant geen recht meer op restitutie tenzij een vervangende deelnemer wordt gevonden.
ZINKWIT kan een cursus of workshop annuleren wanneer: er voor een (nieuwe) cursus een te klein deelnemersaantal is of wanneer de betreffende docent uitvalt en er geen vervangende docent kan worden gevonden.

 

 

 

Mocht een cursus of workshop waarvoor een deelnemer zich heeft ingeschreven niet door kunnen gaan – door toedoen van ZINKWIT – wordt de deelnemer daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer het cursusgeld dan al is voldaan wordt het bedrag binnen vijf dagen teruggestort op het gebruikte rekeningnummer. Als een cursus geannuleerd wordt tijdens het cursusseizoen ontvangt de deelnemer alleen het cursusgeld voor het resterend aantal lessen retour.
Een les inhalen
Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren mits daar in een andere groep ruimte voor is. Per seizoen kun je twee gemiste lessen inhalen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De cursist dient de te missen les uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de les per mail af te melden. Zonder afmelding is inhalen niet mogelijk. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer de cursist is gestopt met de cursus en/of steeds per laatste les van de cursusserie. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van de cursus. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.
Copyright
Het copyright van lesmateriaal berust bij ZINKWIT.
Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ZINKWIT.
Overig
Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels. Deze zijn te vinden in het atelier.
De cursusleider behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien hij/zij hiervoor gegronde redenen kent.
Indien noodzakelijk kan ZINKWIT de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
Het is niet mogelijk een cursusseizoen te delen met een andere cursist (50 % deelname).
ZINKWIT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Schade aan- of vermissing van uw eigendommen zijn volledig voor uw eigen risico.

@